Are emerging infectious disease and climate change threats to high-latitude amphibians?

Tidsperiod: 2019-01-01 till 2021-12-31

Projektledare: Jacob Höglund

Medarbetare: Erik Ågren, Anssi Laurila, Jonas Waldenström

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 2 985 648 SEK

En dödlig svamp Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) som orsakar sjukdomen Chytridiomykos har utrotat över 100 arter groddjur globalt. Våra tidigare undersökningar visar att den även är dödlig för svenska groddjur; men vi vet inte varför vissa arter och populationer är känsligare än andra. Inom projektet kommer vi att studera två ovanliga arter: grönfläckig padda och klockgroda, samt två vanligt förekommande groddjur: vanlig padda och åkergroda. Syftet med de föreslagna studierna i denna ansökan är att studera förekomsten av Bd hos olika grodarter och studera i) mellanartsvariation i resistens och genuttryck samt hur dessa påverkas av förhöjda temperaturer på grund av global uppvärmning, ii) skillnader i genuttryck hos experimentellt infekterade individer från respektive södra och norra Sverige hos vanlig padda samt iii) olika arters genetiska anpassningar länkade till resistens,Groddjur utgör en viktig del av den svenska faunan och en minskning medför allvarliga konsekvenser för våtmarker och ekosystem. Forskning kring de faktorer som påverkarförekomst av Bd är därför avgörande för hantering av dessa miljöer och går hand i hand med regeringens miljökvalitetsmål om ett rikt växt- och djurliv, levande sjöar och vattendrag och myllrande våtmarker.