Invandrades utträde från arbetsmarknaden

Tidsperiod: 2019-01-01 till 2021-12-31

Projektledare: Olof Åslund

Finansiär: Forte

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 4 030 000 SEK

Debatten om skillnaderna mellan invandrade och infödda på arbetsmarknaden handlar till stor del om inträdet för nyanlända och hur sysselsättning och inkomster utvecklas på sikt. Betydligt mindre uppmärksamhet har ägnats åt utträdesmönster och pensionsbeslut, trots att teori, statistik och internationella erfarenheter visar på betydande skillnader mellan grupper. Detta projekt syftar till att skapa ny kunskap om hur utrikes födda kvinnors och mäns utträde från arbetsmarknaden ser ut och har utvecklats över tid, och hur olika faktorer påverkar mönstren och skillnader mot den infödda befolkningen.Projektet kommer först kartlägga utträdet från början av 1970-talet fram till idag. Under denna tidsperiod har strukturen på arbetsmarknaden ändrat karaktär parallellt med att invandringen förändrats avseende ursprungsländer och skäl till migrationen. Ett andra steg är att söka förklaringar till mönstren, t.ex. utformningen av pensionssystemet och socialförsäkringarna, individens ställning på arbetsmarknaden och arbetsplatsrelaterade faktorer. Projektet kommer att använda registerdata där det är möjligt att följa individer genom arbetslivet och studera skillnader beroende på t.ex. kön och ursprungsland. Med hjälp av rika data om inkomster, sysselsättning och arbetsgivare kan analyserna identifiera faktorer som påverkar utträdet och undersöka om de kan förklara skillnader mellan grupper. Genom att i fördjupningar studera svenska reformer och använda arbetsmarknadsinformation från andra länder kan vi bättre förstå hur pensionsbeslut påverkas av ekonomiska incitament och faktorer relaterade till ursprungslandet.Skillnader i utträdet från arbetslivet påverkar individernas situation, men kan också ha stor betydelse för de samhällsekonomiska konsekvenserna av invandring. Förbättrad kunskap om orsaker till skillnader mellan individer och grupper ger möjlighet att utforma system och politik för minskad ojämlikhet och ojämställdhet.