Antibiotika som miljöförorening - ett hot mot sötvattenekosystem

Tidsperiod: 2019-01-01 till 2021-12-31

Projektledare: Irene Söderhäll

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 2 671 917 SEK

Antibiotika är viktigt för oss människor för att rädda liv och förhindra spridning av sjukdomar. Vi använder också stora mängder antibiotika i såväl djuruppfödning som i vattenbruk. Men användningen av antibiotika innebär inte bara att vi räddar liv, utan överdriven användning leder också till att fler och fler bakterier utvecklar resistens och kommer att överleva antibiotikabehandling. Antropogena antibiotika finns i naturen i ytvatten, sediment, jord och vattenmiljöer och sådana antibiotika i miljön kan förutom att vara ett hot mot vår hälsa genom utvecklingen av resistenta bakterier, också hota djur som lever i vatten, genom att deras immunförsvar påverkas om deras naturliga bakteriefloran förstörs. Därför är syftet med föreliggande projekt att studera eventuella effekter av antibiotika i halter som finns i naturliga vattendrag på bakteriefloran i tarmen, och mottaglighet för sjukdomar hos vattenlevande djur med sötvattenkräftor som modell. Idag hotas flera sötvattenlevande arter, och däribland flera av världens sötvattenkräftor av utrotning. De faktorer som driver på denna förlust av biologisk mångfald är flera och kunskapen är långt ifrån heltäckande, men mottaglighet för sjukdomar är en viktig faktor. Den viktigaste frågan som därför skall besvaras i detta projekt är om antibiotika i vattenmiljön påverkar tarmfloran och därmed känsligheten hos sötvattenskräftor för sjukdomar och parasiter.