IoT Sverige Programkontoret Fas 2

Tidsperiod: 2018-01-01 till 2021-08-31

Projektledare: Jin Moen

Finansiär: Vinnova

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 12 666 667 SEK

Syfte och mål: Syftet med programmet är att bidra till att skapa samhällsnyttig IoT som skalar syns och skapar tillväxt. Projekten inom ramen för programmet ska utgå från utmaningar och problem inom offentlig sektor. Programmets mål är att genom samverkans projekt där utveckla IoT-lösningar på utmaningar och problem inom offentlig sektor. Dessa lösningar ska sedan kunna spridas och användas både nationellt och internationellt. Syftet med detta projekt, programkontoret, är att driva och stötta utvecklingen av programmet. Målet är att arbeta för att hela programmets mål uppnås. Förväntade effekter och resultat: Förväntade resultat från programmet är i ett första steg IoT-lösningar som inom ramen för projekt kan påvisa samhällsnytta. I ett andra steg förväntas lösningarna kunna implementeras i den offentliga verksamheten och på så vis även stärka deltagande företags konkurrenskraft. I ett tredje steg förväntas lösningarna kunna användas av andra aktörer, inte bara de som deltagit i projektet. Till sist förväntas att projektresultaten ska kunna generera så väl samhällsnytta som konkurrenskraft nationellt och internationellt. Upplägg och genomförande: Programkontoret kommer att arbeta med att realisera programmets verksamhetsplan och den handlingsplan som finns inskickad till Vinnova. Detta kommer bland annat att innebära: Stödja redan finansierade projekt, exempelvis genom att uppmuntra och stötta projekten till en internationell uppskalning. Arbeta fram nya utlysningar. Arbeta med programmets kommunikation. Arbeta fram en jämställdhetsstrategi. Realisera andra aktiviteter såsom innovationstävlingar och speciella insatser för småföretag.