Den bevarandebiologiska betydelsen av eko-evolutionär dynamik

Tidsperiod: 2018-01-01 till 2020-12-31

Projektledare: Jon Ågren

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 2 997 225 SEK

För att förstå hur den biologiska mångfalden påverkas av miljöförändringar krävs en fördjupad kunskap om hur genetisk variation i adaptiva egenskaper påverkar populationsdynamik och utdöenderisk. Under senare år har insikten ökat om att miljöförändringar kan påverka inte bara populationsstorlek utan också populationers genetiska sammansättning, och att dessa två processer kan påverka varandra (eko-evolutionära processer). Vi vet dock väldigt lite om hur kunskap om eko-evolutionära processer kan bidra till ett effektivare bevarandearbete. I det här projektet kommer vi att använda sex rödlistade eller sällsynta växtarter som modellsystem för att undersöka betydelsen av eko-evolutionära processer för långsiktig populationsöverlevnad i en föränderlig miljö. Vi kommer att utföra fältexperiment och sårbarhetsanalyser för att klargöra hur förekomsten av adaptiv genetisk variation påverkar populationsdynamik och utdöenderisk vid förändrat klimat och markutnyttjande. En viktig del av projektet är att utifrån resultaten utforma generella rekommendationer om hur betydelsen av adaptiv genetisk variation kan utvärderas och integreras i praktiskt bevarandearbete och åtgärdsplaner.