Yrken som försvinner

Tidsperiod: 2018-01-01 till 2020-12-31

Projektledare: Georg Graetz

Medarbetare: Guy Michaels, Per-Anders Edin

Finansiär: Forte

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 3 430 000 SEK

Syftet med detta projekt är att belysa strukturomvandling på yrkesnivå i Sverige sedan 1960-talet. Projektet tar sin utgångspunkt i diskussionen om teknisk utveckling (framförallt inom IT) leder till att minskad sysselsättning och har två huvudkomponenter. I en första del vill vi identifiera och karakterisera yrken som försvinner och hur de försvinner. Vi kommer även att diskutera hur detta kan kopplas till förklaringar som teknisk utveckling och internationell handel. I en andra del vill vi analysera vilka effekter dessa förändringar haft för individer som jobbade i yrken som försvunnit. Hur påverkas individers inkomstutveckling och framtida arbetsmarknadsutfall? I vilken utsträckning leder dessa förändringar till att individer lämnar arbetskraften genom t ex långvariga sjukskrivningar och (tidig) pensionering?Projektet relaterar till en omfattande litteratur om effekter av teknologisk förändring på arbetsmarknaden på aggregerad nivå, samt till en mindre litteratur om konsekvenserna av krympande yrken på individnivå. Vi vill bidra till den senare genom att använda longitudinella mikrodata för hela befolkningen över mer än 50 år. För att estimera den kausala effekten av krympande yrken kommer vi att bygga på metoder som använts i tidigare forskning kring negativa arbetsmarknadschocker, till exempel företagsnedläggningar eller ökad internationell handel. Dessa metoder kommer att innefatta matchning på tidigare arbetsmarknadserfarenheter och individegenskaper, identifiering av eventuella kontrollyrken som inte påverkats av strukturomvandling, samt att undersöka regional variation av yrkesförändringar.