Exponering för järn och miljö förorenings under forsterlivet och dess associationer med kognitiv utveckling och riskfaktorer för metabolt syndrom vid 15 års ålder, i Bangladesh

Tidsperiod: 2018-01-01 till 2020-12-31

Projektledare: Syed Moshfiqur Rahman

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 2 765 700 SEK

Det finns indikationer på att exponering för järn och för miljöföroreningar såsom, polycykliska aromatiska kolväten (PAH) under fosterlivet är associerad med hälsa och utveckling senare i livet. Exponering för PAH kan förknippas med försämrad kognitiv utveckling och metabola sjukdomar. Järntillskott undergraviditeten rekommenderas generellt men kunskapen om hälsoeffekter på längre sikt är begränsad. Denna studie utvärderar samband mellan exponering för järn och PAH i fosterstadiet och barnets kognitiva utveckling och riskindikatorer för metabola syndromet senare i livet.PAH kommer att mätas i bio-bankade urinprover som samlats in från kvinnor som deltog i en studie i Bangladesh där kvinnorna fick olika typer av järnsupplement. Uppgifter om moderns järnstatus och intag av järnsupplement är tillgängliga. De barn som föddes i studien har följts upp upprepade gånger då bland annat uppgifter om metabola riskmarkörer och barnets kognitiva utveckling har samlats in . Under 2017, är en uppföljning av barnen som nu nått 15 års ålder planerad.De stora variationerna i näringsstatus som finns i denna kohort ger en unik möjlighet att utvärdera om de potentiella hälsoeffekterna av exponering för järn och PAH påverkas av näringsstatus. Denna studie kommer att bidra med kunskap om för- och nackdelar med järntillskott under graviditet. Den kommer dessutom kommer den att fylla kunskapsluckor om långsiktiga hälsoeffekter av exponering för PAH under fostertiden.