Att tänja på gränserna för nukleofil aromatisk substitution genom fotokemi

Tidsperiod: 2017-02-01 till 2018-06-30

Projektledare: Henrik Ottosson

Finansiär: Vinnova

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 182 730 SEK

Syfte och mål: Projektet hade två mål; (i) att knyta långsiktiga forskningskontakter mellan min grupp vid UU och AstraZeneca och (ii) att utveckla den s.k. foto-SNAr reaktionen. Båda målen har uppfyllts; vi har tagit fram ytterligare samarbetsprojekt och fått extern finansiering för tre postdoks som nu arbetar med projekten och vi har klarlagt mekanismen för foto-SNAr reaktionen för pyraziner vilket gör att vi kan gå vidare till att nyttja reaktionen för andra substansklasser. Kunskapen från det senare projektet kan även användas för att förstå varför en viss typ av läkemedel bryts ned av ljus. Förväntade effekter och resultat: Resultat från studierna av foto-SNAr reaktionen har presenterats vid två konferenser; IUPAC konferensen i fotokemi som hölls i Dublin i juli i år och en konferens i Barcelona som hålls den 1-2 november. Vi skriver på två manuskript till forskningsartiklar; ett om foto-SNAr reaktionen och ett om fotokemin hos dibensannelerade heterocykler med 8 pi-elektroner (ingår i psykofarmaka). Ett långsiktigt samarbete med en mängd dominoeffekter har etablerats. Resultaten från de tre pågående postdokprojekten lägger grunden för ytterligare artiklar och forskningsansökningar. Upplägg och genomförande: Tiden vid AstraZeneca Gothenburg har varit uppdelad i 12 veckovisteler, vilket i stort sett varit optimalt för projektets genomförande. Det har möjliggjort att en tidigare doktorand (Kjell Jorner, numera postdok vid AstraZeneca Macclesfield) kunnat delta i projektet. Förutom forskningssamarbetet har jag gett en kort föreläsningsserie om aromaticitetseffekter i exciterade tillstånd, med en föreläsning per månad under januari - mars i år. Jag har äskat medel från Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare för ett fortsatt utbyte, dock med en veckovistelse per kvartal.