Uppsala Health Summit: Ending Childhood Obesity - Need for Food Industry Action

Tidsperiod: 2016-10-01 till 2016-12-31

Projektledare: Madeleine Moback Neil, Madeleine Neil

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 191 620 SEK

Livsmedelsbranschen står inför stora krav på omställning för bättre lönsamhet och för att erbjuda konsumenterna hälsosam mat. Flera av de globala utvecklingsmålen riktar sig direkt eller indirekt till livsmedelsbranschen. Är kraven på tillgång till hälsosam mat ett hot eller en möjlighet för branschen?Vid Uppsala Health Summit (UHS) den 11 – 12 oktober 2016 kommer dialogen om mat och matsystemens roll för barnfetma att stå i fokus. Utgångspunkten är WHO:s rapport ”Ending childhood obesity”, som under det kommande året ska omsättas till en global handlingsplan. I tre av de sex insatsområden riktas krav mot livsmedelssektorn. WHO-rapporten är ett exempel på en extern omvandlingskraft som, rätt använd, kan stärka livsmedelssektorns långsiktiga konkurrenskraft och bidra till att långsiktigt stärka hälsan globalt. UHS är en internationell arena arena för dialog mellan beslutsfattare, opinionsbildare och experter. En stor del av programmet genomförs i workshops vars mål är att föreslå nästa steg som bör tas, vem eller vilka som kan ta det och om det kan ske genom frivilliga åtgärder eller om policyförändringar krävs. Samtliga planerade workshops kommer att ta upp frågeställningar som berör livsmedelssektorn, två av dem har livsmedelssektorn som fokus och huvudsaklig målgrupp: The Need for Food Industrial Actions and Innovations och Innovations Needed in Retail Industry and in the Food Value Chain. En tredje, Healthy Eating in Schools and for Life, vill utveckla hållbar konsumtion och kunniga konsumenter. Denna ansökan omfattar de delar av Uppsala Health Summit som fokuserar på de krav som ställs på livsmedelssektorn, och hur vi kan stärka dess förmåga till omvandling. När delegaterna reser hem ska de ha med sig kunskap, kontakter och konkreta uppslag för att inleda arbetet i den egna verksamheten eller på samhällsnivå. Den vetenskapliga kommittén för 2016 års möte består av åtta experter med vetenskaplig bakgrund från t.ex. nutrition, livsmedelsvetenskap, medicin, ekonomi och filosofi.UHS är ett samarbete mellan åtta icke-vinstdrivande partners lett av Uppsala universitet.2015 deltog delegater från 33 länder, jämnt fördelade på kategorierna akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle. Utvärderingen visar att de:• ser UHS som en mötesplats med dialog i fokus,• utvecklat värdefulla kontakter för sitt arbete,• tyckte diskussionerna i workshops var av hög kvalitet och gav konkreta resultat.Delegater 2016: Cirka 225