Citymygg: Urban djurhållning och vektorburna sjukdomar i växande tropiska städe r- hållbara kontrollmetoder för framtiden och risker för spridning till Sverige

Tidsperiod: 2016-01-01 till 2020-12-31

Projektledare: Johanna Lindahl

Medarbetare: Ulf Magnusson, Åke Lindkvist, Åke Lundkvist

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 9 550 000 SEK

Idag bor mer än hälften av jordens befolkning i städer, och de växande städerna innehåller inte bara en hög densitet människor, utan även boskap. Djurhållning i städer är viktig för att tillhandahålla färska animalieprodukter och betyder mycket som inkomstmöjlighet för många fattiga i städerna. Även skadedjur såsom gnagare och myggor kan öka till följd av den urbana djurhållningen och kan bära på sjukdomar som de överför till djur eller människor. Resande kan föra med sig sjukdomar som sedan sprids bland myggorna som redan finns i staden, eller ta med sig sjukdomar när de reser tillbaka.För att bättre förstå hur djurhållning i städer fungerar och vad befolkning och beslutshavare anser om det, kommer vi att studera två städer i Asien: Guwahati i Indien och Hanoi i Vietnam. Vi kommer här att besöka slumpmässigt utvalda hushåll och samla in både myggor och gnagare för att se hur djurhållningen påverkar epidemiologin hos vektorburna sjukdomar. Med fokus på myggburna virus, framförallt flavivirus, såsom Denguevirus och Zikavirus, så kommer myggorna analyseras med en ny multiplex PCR vi kommer att utveckla inom projektet. Blodprover från djuren undersöks för seroprevalens med en luminex-baserad metod för att detektera antikroppar mot flera virus samtidigt. Ägarna till dessa hushåll, besökare i städerna och gravida kvinnor, en riskkategori, kommer intervjuas för att studera deras kunskap om risker och fördelar med urban djurhållning, liksom kunskap och prevention mot vektorburna och zoonotiska sjukdomar. Eftersom det cirkulerar flera möjliga patogener i städerna är det vanligt att patienter inte får en definitiv diagnos. Patienter med feber av okänd anledning kommer undersökas med avseende på vektorburna sjukdomar. Dessa patienter intervjuas också för att hitta risk faktorer och deras hushåll besöks för att studera vektorförekomst och kontakt med djur.Genom att studera metoder som har testats för att minska myggor och spridning av sjukdomar tidigare, identifierar vi kostnadseffektiva och miljövänliga metoder som kan fungera i stadsmiljö och genomför en pilotstudie för att studera effekten.Detta projekt kommer bidra till förståelsen för den ekonomiska betydelsen av urban djurhållning liksom risker för vektorburna sjukdomar, samt ge vägledning både till lokala beslutsfattare och till sjukvårdspersonal. Dessutom kommer projektet att bidra till en bedömning av risken för spridning av sjukdomar till svenska städer.