Biomarkörtest för livmoderhals-, äggstocks- och endometricancer

Tidsperiod: 2016-07-01 till 2017-07-01

Projektledare: Ulf Gyllensten

Finansiär: Vinnova

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 900 000 SEK

Syfte och mål: Projektets målsättning är att genomföra ett antal steg på vägen mot att marknadsföra ett diagnostiskt test för gynekologisk cancer (ovariecancer, endometricancer och livmoderhalscancer) baserat på analys av ett antal proteiner i ett blodprov. En screeningfas har genomförts och ett antal kandidatproteiner identifierats och deras effekt replikerats i oberoende patientmaterial. En diskussion med FDA har genomförts för att klargöra de krav som ställt på ett multiplex protein IVD test. Förväntade effekter och resultat: En test för gynekologisk cancer skulle få stor betydelse för att underlätta diagnosistiken och förbättra vården av framför allt av kvinnor med ovariecancer. Upplägg och genomförande: Projektet omfattar en omfattande screening av proteinkandidater och en replikering de mest lovande i oberoende patientmaterial. Proteinanalysen baseras på PEA teknologin för multiplex proteinanalys som har hör specificitet och känslighet. Projektet bedrivs i samarbete med OLINK Proteomics som har specialkunskap angående denna teknologi och intresse av att utveckla detta till ett IVD test.