Svenskt nätverk för familj- och släktskapsstudier

Tidsperiod: 2016-01-01 till 2018-12-31

Projektledare: Helena Wahlström, Helena Wahlström Henriksson

Finansiär: Forte

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 600 000 SEK

Familj och släktskap är forskningsområden i växande, såväl nationellt som internationellt. Forskningen har i Sverige hittills dominerats av samhällsvetenskaplig forskning framför allt inom sociologi och socialt arbete, medan antropologi och i viss mån historia har bidragit med perspektiv på från humanioraområdet. Idag finns dock en allt större bredd ifråga om de discipliner och områden som rymmer forskning om familj, släktskap, och nära relationer. Dock saknas ett samlande nationellt forum för utbyte och utveckling, i synnerhet över konventionella ämnes- och områdesgränser. Vi ansöker därför om medel för att utveckla ett nationellt tvärvetenskapligt nätverk för familj- och släktskapsstudier. Vi vill skapa överblick över, och synlighet för, pågående forskning, samt skapa nya kontaktytor och förbättra möjligheter till framtida samarbeten. Nätverket är mångvetenskapligt och tvärvetenskapligt. Ansökan omfattar 3 år (2016 - 2018). Vi kommer under denna tidsperiod att arrangera årliga nätverksmöten med workshops; etablera och fortlöpande uppdatera en sökbar hemsida; medverka i media; skapa utbyte med framstående europeiska centra för familjestudier; arbeta kollaborativt med publikationer och projektansökningar. Under år tre planeras även en konferens öppen för såväl forskare som professionella intressenter och en intresserad allmänhet. Vi avser även att formulera infrastruktur-/ programansökan för att etablera ett Centrum för familj- och släktskapsstudier, vilket i en förlängning av det arbete som inleds av det här föreslagna Nätverket skulle fungera som en mer långsiktig nod för forskningssamarbete, utbyte, och utveckling.