Strategisk samverkan vid Uppsala universitet

Tidsperiod: 2015-01-01 till 2016-12-31

Projektledare: Lars-Eric Larsson

Finansiär: Vinnova

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 4 900 000 SEK

Syfte och mål: 1.Att utarbeta och etablera en samverkansstrategi. Ett program för samverkan har utarbetats och fastställts. Programmet är universitetsövergripande. 2.Att definiera den prioriterade strategiska samverkan. Den strategiska samverkan och strategiska partnerskap definieras i programmet för samverkan. 3.Att utveckla verktyg för att stödja, underlätta och katalysera implementeringen av den strategiska samverkan. Verifiering för Samverkan och AIMday har vidareutvecklats. Verktygen har resulterat i ny samverkan och bidragit till strategiska partnerskap. Förväntade effekter och resultat: Ett antal ´samverkansverktyg´ har vidareutvecklats. Verifiering för Samverkan (VFS) och AIMday har spridits vidare och genererat ny samverkan inom nya områden. Strategiska partnerskap har lanserats. Två har ingåtts och planer för flera har fastställts i de strategiska planerna. Projektets styrgrupp har omvandlats till ett Samverkansråd som Rektors rådgivande organ. Projektets utfall har haft stor inverkan på universitetets strategiska planer ´Mål och Strategier´ och ´Program och Handlingsplan för Samverkan´ där flera insatsområden är har direkt koppling till projektet. Upplägg och genomförande: UU Innovation har utgjort projektets operativa ledning rapporterande till en styrgrupp med Prorektor som ordförande. Projektet har inom de strategiska partnerskapen, Verifiering för Samverkan och AIMday involverat ett mycket stort antal medarbetare vid lärosätet vilket underlättat spridningen av aktiviteter och resultat. Genom ledningens engagemang och via det nybildade samverkansråd har projektet synliggjorts och förankrats brett inom lärosätet.