Klinisk verifiering av ny diagnostik för fästingöverförbara infektioner

Tidsperiod: 2014-11-03 till 2017-07-30

Projektledare: Kenneth Nilsson

Finansiär: Vinnova

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 2 200 000 SEK

Syfte och mål: En tekniskt verifierad och primärt validerad helt ny prototyp-ELISA för screening diagnostik av rickettsia infektioner har enligt plan utvecklats baserad på test av retrospektivt och prospektivt insamlade patientserum i samarbete med kliniska enheter i landet och i Uppsala regionen. Seroprevalens, lab- och journaldata har sammanställts för gruppen testade patienter och även publicerats i internationell tidskrift. En första uppdatering av nationella riktlinjer vid utredning av rickettsia infektion är gjord. En större provbank med testade sera och likvor finns sparade. Förväntade effekter och resultat: Den rekombinanta ELISA prototypen ger hög känslighet och reproducerbara resultat vilket tillsammans med enkelhet vid användning gör den lämpad för screening-diagnostik. Metoden kan efter utvidgad validering och standardisering lanseras på en inhemsk marknad och efter djupare marknadsanalys och test av serum från andra länder även på en internationell marknad. Patientproverna har visat en seroprevalens i nivå med Borrelia och symptombilder som motiverar diagnostik inför kliniska beslut. Ökat intresse från kliniker och laboratorier har bidragit till samarbeten och studier. Upplägg och genomförande: Projektet har genomförts i samarbete mellan Alpha Biotech AB, en forskargrupp vid Uppsala universitet och Infektionsklinikerna i Uppsala och Falun samt en Vårdcentral i Dalarna. Samtliga parter och medarbetare har bidragit i enlighet med projektplanen och möjliggjort både en teknisk utveckling, en test av diagnostiken på relevanta patientprover och en första utvärdering av kliniska manifestationer. Kontakterna mellan företag, forskning och klinisk verksamhet har varit en kreativ kombination som påskyndat både teknikutveckling och klinisk tillämpning av diagnostiken.