Den Svenska Solenergiplattformen

Tidsperiod: 2014-07-01 till 2016-12-31

Projektledare: Leif Hammarström

Finansiär: Vinnova

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 1 000 000 SEK

Syfte och mål: Sverige har flera stora grupperingar med världsledande forskning kring nya tekniker för omvandling av solenergi till el eller direkt till bränslen. Det finns också svenska företag och institut kopplade till denna forskning. Solenergiplattformen har samlat svensk forskning, utveckling och företagande inom området för att påverka EU:s program Horisont 2020. Långsiktigt vill vi utveckla forskning och företagande, så att Sverige kan vara en ledande kunskaps-, innovations- och företagsnation inom framtidens teknologier för både solel och solbränslen. Förväntade effekter och resultat: Solenergiplattformen har under 2014-2016 växt och breddats med flera nya aktiva grupperingar. Vi har varit aktiva i påverkansarbetet mot H2020 och de Joint Programs inom EERA, som samlar intressenter inom det Europeiska energiområdet. Vi har deltagit i ett flertal JP-möten, och via dessa JPs lyckats få in utlysningstexter som passar svenska projekt. Vi har också deltagit i en workshop arrangerad av Kommissionen kring framtida satsningar på solbränslen, som planeras för arbetsprogrammet 2018-2020 och nästa ramprogram. Vi deltar även i ett flertal nystartade EU-projekt. Upplägg och genomförande: För påverkan av H2020 har ett aktivt deltagande i relevanta JPs gett stora möjligheter att påverka. Direkt kontakt med Kommissionens handläggare, genom de EU-projekt vi deltar i, och de workshops vi blivit inbjudna till, är också effektiva påverkansvägar. Den svenska Solenergiplattformen planerar framöver att utveckla sin interna verksamhet och breddas m.a.p. olika intressenter i olika sektorer.