Familjerna i det nya utbildningslandskapet. Vägval, tillgångar och strategier 1985-2016

Tidsperiod: 2014-01-01 till 2017-12-31

Projektledare: Mikael Palme

Medarbetare: Donald Broady, Ylva Bergström, Martin Gustavsson, Ida Lidegran

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 8 967 000 SEK

Den reformvåg som inleddes med skolans kommunalisering på 1980-talet och förstärktes av det tidiga 1990-talets avregleringar har omvandlat det svenska utbildningslandskapet. Från att ha varit jämförelsevis enhetlig har skolan blivit alltmer differentierad. Familjerna måste orientera sig i denna nya terräng och på egen hand bedöma värdet av olika skolor och utbildningsvägar. Projektet inriktas mot den betydelse reformerna i samspel med andra samhällsförändringar haft för olika slag av familjer, de utbildningsvägar de väljer (eller tilldelas) och deras utbildningsstrategier och hållning till skolan i övrigt. Familjernas skilda sätt att använda skolsystemet relateras till olikheter i omfattningen och arten av deras kulturella, ekonomiska och sociala tillgångar. I analysen möts tre perspektiv. Utbildningsutbudets förändringar kartläggs, liksom förändringar över tid i olika gruppers utbildningsbanor. Vidare utforskas i omfattande intervjuserier hur familjer representerande grundläggande sociala polariteter förhåller sig till det förändrade utbildningslandskapet. Analysen görs på nationell nivå och med särskild detaljrikedom i tre regioner Stockholm, Uppsala och västra Bergslagen som valts för att relevanta sociala och demografiska skillnader ska fångas in, liksom betydelsen av regionala skillnader i utbildningsutbud. Detta gör systematiska jämförelser möjliga. Teoretiskt undersöks om det kulturella kapitalets ställning i skolsystemet förändrats.