Uppsala Berzelii Technology Centre for Neurodiagnostics (Etapp 3)

Tidsperiod: 2013-01-01 till 2015-12-31

Projektledare: Fredrik Nikolajeff

Finansiär: Vinnova

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 30 000 000 SEK

Syfte och mål: Syftet är att skapa en djupare förståelse för neurodegenerativa sjukdomar, mer specifikt utvecklas känsliga analysmetoder vilka kan komma att användas för att ställa tidig diagnos, följa ett sjukdomsförlopp eller bidra till utveckling av nya läkemedel. Mål är att finna biomarkörer via förändringar i proteiner som relaterar till Alzheimers sjukdom eller kronisk smärta. Dessa markörer kan komma att möjliggöra nya typer av diagnostiska verktyg, hjälpa läkare att ställa rätt diagnos, och underlätta för läkemedelsföretag att få fram mer effektiva mediciner. Förväntade effekter och resultat: Vi förväntar oss att centrumet skall skapa mervärde genom att låta kliniska läkare samverka med forskare från akademi och industri. Ett viktigt resultat är uppbyggnad av biobanksmaterial från försöksdjur och patienter. Ytterligare förväntade resultat är nya förbättrade medicintekniska produkter, utvecklade med hjälp av tekniska innovationer och kvalitetssäkrat biologiskt material. En effekt av samverkansprojekt med tvärvetenskaplig karaktär är att de medverkande forskarna kommer kunna höja sin kompetensnivå och bidra till att stärka svensk medicinteknisk industri. Upplägg och genomförande: Centrumet innefattar tre temaområden - Alzheimers sjukdom (AD), kronisk smärta och explorativ forskning. Under AD och smärta finns projekt för biobanksuppbyggnad, identifiering av biomarkörer med hjälp av biokemisk analys, samt PET-imaging på djurmodeller. Teknikområdet innefattar nyutveckling av högkänsliga metoder, exvs inmärkningsfri IR spektroskopi. Projektledarna avrapporterar status vid kvartalsvisa möten. En styrgrupp med tematisk expertis följer projektutvecklingen mot uppsatta delmål samt ger rekommendationer till styrelsen om bl.a. resurstilldelning.