Elitens fångst? Separationen av Kyrka och Stat i Sverige

Tidsperiod: 2014-01-01 till 2017-12-31

Projektledare: Niklas Bengtsson

Medarbetare: Eva Mörk, Jonas Poulsen

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 2 400 000 SEK

Projektet syftar till att studera spänningsfältet mellan kyrka och stat utifrån ett nationalekonomiskt perspektiv.Vår teoretiska utgångspunkt är att den ökade konkurrensen om medlemmarna gjort att finansiella incitament blivit viktigare. Dels har övergången till kyrkoavgift medfört att kostnaderna för medlemskapet blivit tydligare för medborgarna. Dessutom har konkurrensen om statliga medel med andra organisationer inom det civila samhället blivit viktigare. Eftersom de ekonomiska förutsättningarna skiljer sig åt i landet kan detta ha bidragit till en mer polariserad kyrka: en snävare men mer inkomstbringande medlemsskara i storstäderna och en bredare men fattigare medlemsskara på landsbygden. Det kan också ha lett till andra prioriteringar (ex. mellan diakoni och mission).Vi kommer särskilt studera tre frågeställningar: (1) Hur har den socioekonomiska profilen bland medlemmarna förändrats över tid? Skiljer sig trenderna åt mellan landsbyggd och tätort? (2) Har församlingar med stort politiskt inflytande blivit mer inriktade mot att fånga den ekonomiska "eliten"? (3) Hur påverkar kyrkoavgiften förmågan att attrahera nya/behålla gamla medlemmar?Projektet är empiriskt och kommer använda individbaserade registerdata och moderna ekonometriska metoder för att testa frågeställningarna. De empiriska resultaten kommer tolkas inom ramen för gängse nationalekonomisk teoribildning kring religiös organisation, framför allt så kallad "klubb-teori" och offentlig ekonomi.