Studier av genetiken bakom effekterna av långvarig selektion

Tidsperiod: 2014-01-01 till 2016-12-31

Projektledare: Örjan Carlborg

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 3 922 000 SEK

Ända sedan människan påbörjade domesticeringen av våra husdjur och kulturväxter har man utnyttjat genetiken för att skapa raser och sorter med önskvärda egenskaper. Trots att domesticeringen, och senare det specialiserade avelsarbetet, lagt grunden till dagens effektiva jordbruk, vet vi fortfarande väldigt litet om vilka biologiska processer som gjort dessa framsteg möjliga. Lika litet vet man om de mekanismer som gör att andra egenskaper än de som man primärt selekterar för också förändras. Här söker vi svar på dessa frågor genom att studera två hönspopulationer som under ett halvsekel selekterats för hög- och låg- kroppsvikt respektive hög- och låg- antikroppsproduktion. I dessa har även selektion för hög kroppsvikt lett till låg produktion av antikroppar och selektion för hög produktion av antikroppar lett till låg kroppsvikt. Genom att sekventiera hela arvsmassan i dessa populationer kommer vi att kunna få insikt i hur många gener, samt i vissa fall också vilka mutationer, som ligger bakom både primära oc