DOME - Införande av åtkomst till patientjournal via nätet samt andra e-hälsotjänster

Tidsperiod: 2012-06-01 till 2014-08-31

Projektledare: Åsa Cajander

Finansiär: Vinnova

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 5 490 490 SEK

Syfte och mål: Projektets har uppfyllt sitt mål är att skapa och sprida kunskap kring införande och användning av patientjournal på nätet och andra e-hälsotjänster. Projektet har även uppfyllt sina syften genom att följa och studera den pågående samhällsomdaningen av hälso- och sjukvårdsområdet med perspektiv på eHälsa. Projektet har också medvetet påverkat införandeprocessen av e-Hälsotjänster genom att synliggöra olika intressenters behov, önskemål och erfarenheter. Förväntade effekter och resultat: Då det gäller involveringen i det nationella införandet görs bedömningen att projektet har lyckats etablera en unik position genom att ha med representation i flera instanser och på olika nivåer; i IT-utvecklingsprojektet som är baserad i Uppsala, i den regionala införandegruppen för Skåne samt i den nationella införandegruppen. Denna styrka bedöms vara av mycket stor betydelse för att uppnå alla delsyften med projektet. Detta utgör även en ytterligare stark potential för projektet att uppnå goda framtida resultat. Upplägg och genomförande: Multipla metoder ökar kvaliteten i projektet. Vi har hittills genomfört enkätstudier, och intervjustudier parallellt med deltagande observationer under möten och diskussioner. Aktionsforskning med en flexibel tidsplan bedöms vara en framgångsfaktor för DOME-projektet. Denna strategi för tidsplanering har hjälpt projektet att parera och styra om forskningsinsatserna till exempel med hänsyn till motståndet mot införandet i Uppsala län och den kritik som har riktats vad det gäller cancerpatienter.