Ny Skala-extrapolering metod att extrapolera vattenföring för skattning av världens vattentillgångar vid ett ändrat klimat

Tidsperiod: 2013-01-01 till 2015-12-31

Projektledare: Lebing Gong

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 2 634 960 SEK

Skattning av världens vattentillgångar vid ett ändrat klimat är en vetenskaplig nyckelfråga inom många miljöforskningsområden med djupgående socioekonomiska konsekvenser. Dagens skattningar grundar sig på datormodeller som är mycket osäkra. En ny modelloberoende extrapoleringsmetod föreslås där vattentillgångar för stora områden skattas ur mätdata från små avrinningsområden, med areor som typiskt är två storleksordningar mindre än de stora områdena. Dessa små avrinningsområden innehåller tillräckligt med information, inte bara om klimat och landytans egenskaper, utan också om hydrologiska karaktäristika för det större området. Den nya metoden kommer att prövas såväl i regioner med god tillgång till data som i regioner med begränsad datatillgång. Den kommer dessutom att jämföras med modellskattningar. Den nya metoden kommer att tillämpas för att 1) skapa data om vattentillgången i områden där det saknas mätningar, 2) studera växelverkan mellan hydrologin och ett ändrat klimat i stora områden, 3) studera klimat