Dps-proteiner i Nostoc Punctiforme: Celltypsspecificitet och redoxkontroll

Tidsperiod: 2011-08-01 till 2011-12-31

Projektledare: Martin Ekman

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 6 000 SEK

Genom att använda kvantitativ shotgun-proteomisk analys, har vi funnit att flera olika proteiner som deltar i kontroll av reaktiva syreradikaler (ROS) i cyanobakterien Nostoc punctiforme är specifika till den ena av de två olika celltyperna, vegetativa celler och heterocyster. Dessa proteiner inkluderar superoxid dismutas (SOD), flavodiironproteiner, peroxiredoxiner och Dps-proteiner. Vi har funnit att i Nostoc finns peroxiredoxinerna mer i de vegetativa cellerna än i heterocysterna. Dps-proteinerna å andra sidan finns mest i heterocysterna, vilket indikerar en specifik funktion i heterocysterna, kanske som skydd mot syre/H2O2 och/eller inblandad i järnhomeostas. I Nostoc finns fem olika Dps-proteiner, och resultat tyder på att vissa av dessa finns huvudsakligen i heterocyster medan andra huvudsakligen i vegetativa celler. För att vidare undersöka ett potentiellt celltypspecifikt uttryck av dessa Dps-proteiner, och deras roll i redoxkontroll och ROS-skydd, har vi analyserat deras expressionsnivåer efter H2O2-exponering och resultaten visar att en av de fem proteinerna induceras 20 minuter efter H2O2 behandling. Vi arbetar nu med att bestämma cellulär och subcellulär lokalisering av de fem Dps-proteinerna med GFP, och deras specifika funktioner kommer att undersökas genom geninaktivering.