Aesthetics and the Aesthetic: Historical and Contemporary Perspectives

Tidsperiod: 2008-01-01 till 2008-12-31

Projektledare: Lars-Olof Åhlberg

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 61 000 SEK

Nordiska sällskapet för estetik har gett avdelningen för estetik vid filosofiska institutionen vid Uppsala universitet i uppdrag att anordna årets konferens till vilken förutom sällskapets medlemmar, varav samtliga är doktorander eller forskare i estetiska ämnen, filosofi eller idéhistoria vid något lärosäte i ett nordiskt land, inbjudan även utgått till institutionerna för konst-, litteratur-, musik-, teater-och filmvetenskap samt filosofiinstitutionerna i Sverige. Temat för årets konferens, som hålles på engelska, är "Aesthetics and the Aesthetic: Historical and Contemporary Perspectives". Bland föredragshållarna är förutom filosofiämnet och idéhistoria samtliga estetiska ämnen (litteratur-, konst-, musik-, teater- och filmvetenskap) representerade. Konferensen erbjuder deltagarna ett tillfälle att reflektera över den egna disciplinens grundvalar och dess relation till filosofisk estetik, estetisk teoribildning och angränsande ämnesområden. De inbjudna "keynote-speakers" från England, Tyskland och USA representerar olika teoretiska approacher till estetiken och konstämnenas teori. I enlighet med konferensens tema kommer också historiska perspektiv att belysas både i de inbjudna talarnas plenarföredrag och i deltagarnas föredrag. Ett urval av föredragen kommer att publiceras i Nordiska sällskapets för estetiks tidskrift, Nordisk estetisk tidskrift.