Forskningscentrum vid Uppsala universitet

Uppsala universitet bygger upp strategiska forskningscentrum med ett mångvetenskapligt helhetsperspektiv. Flera av dem erbjuder servicefaciliteter såväl internt som externt.

Några exempel:

Strategiska forskningsområden (SFO:er)

Regeringen beslutade 2009 om en satsning på strategiska forskningsområden. Beslutet var ett led i att skapa världsledande forskning och kom till på rekommendation av Vetenskapsrådet, Fas, Formas, Vinnova och Energimyndigheten. Uppsala universitet deltar i hälften av 20 utpekade strategiska områden varav sju som koordinator:

U-CAN

Cancer Forskningsmiljön U-CAN samlar in och strukturerar data, biomolekyler, tumör- och blodprover från cancerpatienter före, under och efter behandling. Materialet används för att utveckla metoder och läkemedel för diagnos och behandling av tumörsjukdomar.

STandUP

Energi - Forskningsprogrammet Stand Up for Energy (STandUP) fokuserar på långsiktigt hållbar energiförsörjning som är en av de största globala utmaningarna under kommande decennier. Forskargrupperna inom STandUP har en gemensam framtidsvision om ett samhälle med tillgång till förnybar, tillförlitlig och kostnadseffektiv energi till bostäder, handel, transport och industri.

eSSENCE

E-vetenskap - eSSENCE är ett forskningskonsortium inom e-vetenskap. Inom konsortiet skapas en dynamisk forskningsmiljö för e-vetenskap, e-infrastruktur och e-utbildning samt för möten med näringsliv och samhälle.

SciLifeLab – Science for Life Laboratory

Molekylär biovetenskap – Vid Uppsala universitet finns SciLifeLab som är ett internationellt framstående centrum som utvecklar, använder och tillhandahåller avancerad teknologi för molekylär biovetenskap med betoning på hälsa och miljö.

U-CARE

VårdforskningForskningsmiljön U-CARE studerar hur personer som drabbats av kroppsliga sjukdomar och deras anhöriga påverkas psykosocialt, samt vilken hjälp de behöver för att handskas med olika besvär. Ny kunskap inom området används för att utveckla behandlingsprogram för dessa besvär.

IRES – Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier

Politiskt viktiga geografiska regioner Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier bedriver forskning med syftet att öka och tillgängliggöra kunskaper om Ryssland och de postsovjetiska statsbildningarna på en rad centrala områden. IRES har kompetens som inbegriper lingvister, teologer, ekonomer, statsvetare, jurister, sociologer, historiker och antropologer.

CNDS – Centrum för naturkatastroflära

Säkerhet och krisberedskap – Centrum för naturkatastroflära (CNDS) bidrar till en förbättrad förmåga att förebygga och hantera risker i samhället, nationellt och internationellt, genom forskning om ökad förståelse för naturhändelsernas dynamik och skadeverkningar samt för svensk krisberedskap och sårbarhet.

Uppsala universitet deltar dessutom i ytterligare tre strategiska forskningsområden som koordineras av Lunds universitet:
Diabetes (EXODIAB)
Epidemiologi (EpiHealth)
Stamceller och regenerativ medicin (Stem Therapy)

forskningsmiljöer med Linnéstöd

Vid Uppsala universitet finns också fyra starka miljöer som byggts upp med hjälp av långsiktig statlig finansiering, så kallade Linnéstöd:

KIC – Knowledge and Innovation Communities och European Institute of Innovation and Technology

Uppsala universitet ingår, tillsammans med KTH, sedan 2010 i det europeiska KIC InnoEnergy konsortiet. Under 2014 utsåg European Institute of Innovation and Technology (EIT) två nya konsortier som ska fokusera på innovation inom områdena hälsa och material där Uppsala universitet deltar: EIT Health understödjer entreprenörskap i syfte att utveckla innovationer för ett hälsosamt åldrande. EIT Raw Materials rör frågor kring råmaterial t.ex. hållbar prospektering, utvinning och återvinning.

IoT (Internet of Things)

IoT Sverige är en nationell satsning på att Sverige ska bli ledande på att använda Internet of things (IoT). IoT Sverige är ett Strategiskt innovationsprogram. Strategiska innovationsprogram är en gemensam satsning från Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Samordnas av Uppsala universitet.

Centrumbildningar inom de tre vetenskapsområdena vid Uppsala universitet:

Exempel på mångvetenskapliga centrum vid Uppsala universitet: