Publicering: Föreningsliv, delaktighet och lokal politik i det mångkulturella samhället

Time period: 2008-11-01 to 2009-09-30

Project leader: Clarissa Kugelberg

Funder: Forte

Type of award: Unclassified

Boken handlar om föreningsliv, demokratisk delaktighet och lokal politik i Sverige. Tilltron är stor till att föreningsengagemang kan göra oss till politiskt mer aktiva medborgare, men även mer pessimistiska idéer har formulerats. Alltför ofta baseras diskussionen om föreningslivets betydelse enbart på teoretiska och ideologiska föreställningar. I denna bok undersöker vi hur det faktiskt förhåller sig. Med stöd av unika och aktuella forskningsresultat försöker vi besvara frågan om det finns några förutsättningar för att föreningslivet skall kunna fungera som en väg till delaktighet i en medborgerlig gemenskap. De första tre av åtta artiklar intresserar sig primärt för föreningsdeltagande som en väg till allmän politisk delaktighet. De följande tre undersöker vilka förutsättningar som etniska föreningar och liknande institutioner har att utöva inflytande på den lokala politiken. De båda sista artiklarna vidgar perspektivet, både genom att föra in andra teoretiska perspektiv och genom att relatera resultaten till forskning om föreningsliv och inflytande på nationell och internationell nivå. Sammantaget visar de resultat som presenteras i boken att föreningslivet kan bidra till en ökad politisk delaktighet för alla medborgare i det mångkulturella samhället. Men bokens huvudpoäng är att föreningslivets integrativa potential i hög grad villkoras av de omgivande institutionella och diskursiva strukturerna. Det är i utformningen av olika samverkansformer mellan myndigheter och föreningar på lokal nivå, inklusive den kommunala bidragshanteringen, som medborgerlig delaktighet och institutionellt förtroende kan skapas men också lätt brytas ned.Boken vänder sig till forskare och studerande inom området samt till en intresserad allmänhet. Den kommer att distribueras av bokförlaget Égalité. Informationsblad om boken kommer att skickas ut till universitet, högskolor, berörda föreningar och andra intresserade. Boken har 259 sidor. Ansökan avser tryckkostnader.