Challenging education - Feminist and anti-oppressive strategies in teaching and learning. The first Nordic conference on feminist pedagogies, Uppsala, Sweden, 14th – 16th of June 2009

Time period: 2008-01-01 to 2008-12-31

Project leader: Fredrik Bondestam

Funder: Swedish Research Council

Type of award: Project grant

Total fundning: 135 000 SEK

Feministisk pedagogik är jämte kritisk pedagogik en given referenspunkt för senare tids pedagogiska diskussioner om genus, mångfald, kritik och förändring av olika former av normativitet i det svenska utbildningslandskapet. Men kunskaper om feministisk pedagogik i Sverige, och övriga Norden, saknar alltjämt en tydlig teoretisk förankring. Dessutom präglas fältet av bristfällig dokumentation och en påtaglig marginalisering i olika lärandemiljöer. Från förskola, över grundskola, gymnasium, vuxenutbildning och folkhögskolor, till universitet och högskolor, spelar genus en väsentlig roll. Krav ställs också allt oftare på att utbildning och undervisning ska genomsyras av kunskaper om genus i någon mening. Dessa tendenser i det samtida, svenska utbildningslandskapet motiverar en ansökan om ett bidrag till en tredagars konferens kring betydelser av feministisk pedagogik i det nordiska utbildningsvetenskapliga fältet. Konferensen är den första i sitt slag i Norden och medel har redan erhållits från finansierande värdinstitution – Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet. Konferensen har ett särskilt tema som berör naturvetenskap, pedagogik och genus, vilket är ett starkt eftersatt område. Den planerade konferensen är ett direkt resultat av en tidigare workshop genomförd med medel från RHU (”Feministisk pedagogik i Norden – interventioner, analyser och erfarenheter, juni 2006”; beviljat av RHU, maj 2005).