Strategiska partnerskap

Målet med Uppsala universitets strategiska partnerskap är att skapa långsiktiga samarbeten för ömsesidig utveckling och höja kvaliteten på universitetets utbildning och forskning. De kännetecknas av en stor bredd som omfattar flera vetenskaps- och ämnesområden och innefattar samarbeten kring personrörlighet, utbildningssamarbeten, rekrytering och forskning. Partnerskapen ska även bidra till vidare förståelse av behov och lösningar på samhällets utmaningar. 

Partnerskapsavtal tecknas med organisationer som är av särskild betydelse för universitetets verksamhet. Uppsala universitets strategiska partnerskap ägs av rektor.

Uppsala universitets strategiska partners

ABB:s logotyp

Fokusområden för samverkan:

 • Kompetensutveckling och rekrytering
 • Forskning
 • Kommunikation

Partnerskapet med ABB etablerades 2015.

Läs om ABB

Uppsala kommuns logotyp

Partnerskapet med Uppsala kommun har hållbart samhällsbyggande som särskilt samverkanstema, men omfattar även aktiviteter och samverkansformer på andra områden. 

Partnerskapet med Uppsala kommun etablerades 2016.

Läs om Uppsala kommun

Region Gotlands logotyp

Fokusområden för samverkan:

 • En attraktiv universitets- ö och utvecklingsmiljö
 • Ömsesidigt kunskapsutbyte
 • Forsknings och innovation

Partnerskapet med Region Gotland etablerades 2016.

Läs om Region Gotland

Överenskommelse om utökad samverkan med NCC

NCC:s logotypUppsala universitet och byggföretaget NCC har tecknat en överenskommelse om utökad samverkan. Med gemensamma aktiviteter vill man på sikt underlätta rekryteringen av välutbildade ingenjörer och bidra till forskningen kring befintlig och framtida teknik. 

Den övergripande målsättningen är att bredda samarbetet, både i form och innehåll, och lägga grunden för långsiktig samverkan. Energi, bygg- och komponentteknik är naturliga områden att samverka kring men fler ska identifieras, både andra teknikområden och områden inom humaniora och samhällsvetenskap. Exempel på gemensamma aktiviteter är gemensam forskning, studentprojekt, praktikplatser och examensarbeten. 

Intentionsavtal om samverkan med forskningsinstituten Rise

Rise logotypUppsala universitet har tecknat ett intentionsavtal med forskningsinstituten RISE – Research Institutes of Sweden – ett nätverk för svenska forskningsinstitut. Genom ökad samverkan och partnerskap mellan universitet och industriforskningsinstitut skapas förutsättningar för att stärka det svenska näringslivets konkurrenskraft och tillväxt.

Syftet med avtalet är att stärka Uppsala universitets och RISE position nationellt och internationellt inom gemensamma forskningsområden. Avtalet ska också bidra till att knyta utbildningen närmare tillämpad forskning och innovationssystem och stimulera studenternas kontakter med näringsliv och omgivande samhälle.

RISE och Uppsala universitet har kommit överens om några områden där det finns goda förutsättningar för fördjupad samverkan:

 • Avancerade faciliteter för teknologiutveckling, produktion och testning (t.ex FREIA, Ångströmverkstad, UppTech)
 • Det digitala samhället/Internet of Things (IoT)
 • Energi med KIC InnoEnergy
 • Hälsoområdet med EIT Health
 • Nanoteknologi
 • Testbäddar för t.ex biologiska läkemedel, IoT och kulturarv
 • Gotlandssamarbetet/Hållbara Gotland

Exempel på former för samverkan är att söka medel för och driva gemensamma forskningsprojekt, anordna seminarier, delta i rekrytering och handledning av doktorander, delta i kurser och utbildningar och att planera, utnyttja och samfinansiera dyrbar utrustning.