Halvårsuppföljning och rektorsprocess på dagens konsistoriesammanträde

19 september 2018

Uppsala universitets utveckling under första halvåret 2018 är stabil; antalet helårsstudenter fortsätter att öka och ekonomin går planenligt. Vid höstens första konsistoriesammanträdde informerades också styrelsen om det pågående arbetet med den del av arbetsordningen som rör att ta fram förslag på rektor. Ett förslag på process kommer nu att skickas på remiss.

Halvårsrapporten visar att universitet utvecklas stabilt och planenligt. Antalet helårsstudenter ökar, antalet anslagsfinansierade
helårsstudenter beräknas uppgå till drygt 24 000 för 2018. I höst startar flera nya utbildningsprogram vid Campus Gotland, som fullt utbyggda förväntas innebära, att universitetets mål om 1 500 campusstudenter på Gotland nås år 2021.

Uppföljningen visar också en viss ökning av forskande och undervisande personal. Bland professorer är andelen kvinnor idag 30 procent, vilket är en procentenhet högre jämfört med 2017.

Ekonomin är fortsatt stabil. Universitetet redovisar ett underskott på 40 miljoner kr första halvåret och den ekonomiska prognosen för hela året är ett underskott på 160 miljoner kr, vilket följer planen att använda det uppbyggda myndighetskapitalet.

Universitets arbetsordning, som beskriver ansvar och beslutsprocesser, ska revideras. En arbetsgrupp inom konsistoriet har tagit fram ett förslag på ett nytt avsnitt i dokumentet. Det rör processen att ta fram förslag på rektor och utse prorektor. Konsistoriet beslutade att just denna del i dokumentet nu ska ut på remiss för beslut i början av 2019. I förslaget ingår också att inrätta ett universitetskollegium, som ska utgöra en permanent hörandeförsamling.